Viimastel aastatel on suurenenud huvi sageli esinevate esmaste keelehäirete ja kognitiivsete kaasuvate haiguste vastu. Konsensuse konverents[1] 2019. aasta otsus tegi selle selgeks keelelised häired on tavaliselt seotud erinevat tüüpi kognitiivsete raskustega. Nende hulka kuuluvad muudatused täidesaatvad funktsioonid.

Nagu pealkirjast võib aru saada, puudutab uurimus, millest me räägime, seost täidesaatvate funktsioonide ja koolieelsete laste konkreetsete keeleliste osade vahel.

Teadusuuringud

Marini ja kaastöötajad viisid läbi uuringu[2] väikesel rühmal 4–5-aastaseid lapsi, kellest umbes pooltel diagnoositi primaarne keelehäire. Selle eesmärk oli uurida järgmisi aspekte:


  • Kui kõnehäiretega lastel oli täidesaatvate funktsioonide tulemustestid madalamad
  • Kui keeleväljas puudutasid puudujäägid mõistmist ja tootmist
  • Kui täitevfunktsioonide testide hinded korreleerusid keeleliste ja narratiivsete raskustega

Sel eesmärgil testiti kõiki lapsi verbaalne töömälu, see on Kujutiste mälu WISC-R seadmestpärssimine, stpärssimine NEPSY-II ja mitmed testid keel mis on võetud artiklist BVL 4-12, mille eesmärk on hinnata artikulatiivse ja fonoloogilise diskrimineerimise oskusi, leksikaalseid oskusi mõistmisel ja tootmisel, grammatilisi oskusi mõistmisel ja produtseerimisel ning jutustamisoskust.

tulemused

Võrreldes esimene hüpotees, kinnitavad andmed teadlaste ettekujutust: primaarse keelehäirega diagnoositud lastel oli kasutatavate täitevfunktsioonide testides keskmiselt madalam tulemus (töömälu e pärssimine).

Umbes teine ​​hüpotees, on andmed keerukamad: esmaste keelehäiretega laste puhul on mõned keelelised aspektid keskmiselt madalamad (artikulatsioonioskus, fonoloogiline diskrimineerimine, arusaamine ja grammatiline esitus, sobivate sõnade kasutamine narratiivis), teised verbaalsed aspektid on võrreldavad tüüpilise arenguga lapsed (lavastus ja leksikaalne mõistmine, globaalse mõistmise vead loo jutustamisel).

Seoses: kolmas hüpotees, on hinnatud täidesaatvad funktsioonid korrelatsioonis paljude keeleliste aspektidega: 17% artikulatsioonioskuste hinnetest oli seletatav töömäluga; töömälu selgitas 16% fonoloogilise diskrimineerimise ja pärssimise variatsioonist 59%; 38% grammatiliste arusaamade dispersioonist oli seletatav töömäluga, pärssimine aga 49% -ga; töömälu selgitas 10% leksikalist informatiivsust, 30% viimasest aga seletati pärssimistestide tulemustega; Lõpuks selgitas pärssimine lausete täielikkusega seotud hinnete 22% -list dispersiooni.

Järeldused

Äsja viidatud andmed viitavad keelehäirete ja täidesaatvate funktsioonide (või vähemalt mõne komponendi) tihedale seosele. Keeleraskustega lapsed suurema tõenäosusega on neil ka raskusi vähemalt töömälu ja / või pärssivate võimetega. Lisaks näitasid leitud korrelatsioonid, et mida tõsisemad on verbaalsed puudujäägid, seda tõenäolisem on muutusi täidesaatvates funktsioonides.

Selle otsene tagajärg on see, et kõnehäirete taustal on see hädavajalik laiendada kognitiivset hindamist vähemalt täidesaatvate funktsioonide ulatuseni võttes arvesse nende silmatorkavat tähtsust enamikus lapse eluoludest ja tõenäosust, et selles valdkonnas on tegelikke puudujääke.

Alustage tippimist ja otsimiseks vajutage sisestusklahvi

viga: Sisu on kaitstud !!
Millised ADHD aspektid mõjutavad akadeemilisi saavutusi?